Additive Number

力扣304

Posted by songjiu on July 12, 2019

累加数是一个字符串,组成它的数字可以形成累加序列。

题目概述

题目概述

题目分析

dfs并减枝,利用栈,当里面不满足至少有两个数字的时候,就直接入栈,满足的话就进行检查,将合法的数字放到栈里面,不合法就出栈,继续遍历。(因为都是正整数,所以序列后面的数字长度肯定大于等于他前面的,这样dfs的时候可以减少一定的数量,但是我还没写。)注意数字0不能作为首位,因此当他出现在首位的时候,如果指示器已经遍历到非首位的位置了,直接return False。

代码

  def dfs(self,nums):
    if len(nums)==0:
      if len(self.res)>2:
        for j in range(len(self.res)-2):
          if self.res[j]+self.res[j+1]!=self.res[j+2]:
            return False
        return True
      else:
        return False
    for i in range(len(nums)):
      if nums[0]=='0':#注意数字0不能作为首位,因此当他出现在首位的时候,如果指示器已经遍历到非首位的位置了,直接return False
        if i!=0:
          return False
      if len(self.res)<2:
        self.res.append(int(nums[:i+1]))
        #print(self.res)
        if self.dfs(nums[i+1:]):
          return True
        else:
          self.res.pop(-1)
      else:
        
        if self.res[-2]+self.res[-1]==int(nums[:i+1]):
          self.res.append(int(nums[:i+1]))
          if self.dfs(nums[i+1:]):
            return True
          else:
            self.res.pop(-1)
        else:
          continue
    return False
  def isAdditiveNumber(self, num: str) -> bool:
    self.res=[]
    return self.dfs(num)